Собрание акционеров 17 апреля 2012г.

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» повідомляє, що
Загальні збори акціонерів ПАТ «АМК» відбудуться «17» квітня 2012 р. о 1500 за адресою:
94223 Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовенка, 2, “Палац Культури Металургів”

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.
Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.
Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.
Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
Затвердження положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», положення про Наглядову раду ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», положення про Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».
Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів можна ознайомитись за адресою: м. Алчевськ, Луганської обл. вул. Шмідта, 4, кімната 103, починаючи з “10”квітня 2012 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.04. 2012 р.
Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.
Початок реєстрації – «17» квітня 2012 р. о 1330, закінчення о 1440 год.
Довідки за телефонами: (06442) 7-40-68, 7-32-71.

Додаткова інформація для акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»
про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) *

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 13 283 607 11 612 141
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 935 586 4 233 717
Довгострокові фінансові інвестиції 286 560 286 560
Запаси 831 435 520 158
Сумарна дебіторська заборгованість 4 350 710 2 743 473
Грошові кошти та їх еквіваленти 292 103 39 268
Власний капітал 526 260 525 354
Статутний капітал 2 577 525 2 577 525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2 120 601 -2  411 760
Довгострокові зобов’язання 6 827 144 4 552 414
Поточні зобов’язання 5 282 872 6 368 608
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,01130 -0.03934
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,01130 -0.03934
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 25 775 254 803 25 775 254 803
Цінні папери власних випусків,викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів 1 173 591 691 119

*) зазначені відомості можуть бути змінені за рішенням загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Відомості ДКЦПФР» №47(1300) від 12.03.2012 року.

Генеральний директор
ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»______________________ Шевченко Т.Г.